This site
is mobile
responsive


Caruman Berkanun

Caruman Berkanun

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Caruman berkanun di bawah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) 1991 berkuat kuasa mulai 1 Januari 2020:

Kumpulan Umur 60 Tahun dan Ke Bawah (setakat 28 Februari 2020)

Majikan a) Gaji bulanan RM5,000 (US$1,150) dan ke bawah
Kadar caruman wajib majikan pada kadar 13% daripada gaji bulanan pekerja
b) Gaji bulanan melebihi RM5,000 (US$1,150)
Kadar caruman wajib majikan pada kadar 13% daripada gaji bulanan pekerja
Pekerja Kadar caruman wajib pekerja pada kadar 11% daripada gaji bulanan pekerja

(Jadual Ketiga (Bahagian A) Akta KWSP 1991)

Kumpulan Umur 60‐75 tahun

Warganegara Malaysia

Majikan a) Kadar caruman wajib majikan pada kadar 4% daripada gaji bulanan pekerja
Pekerja b) Kadar caruman wajib pekerja pada kadar 0% daripada gaji bulanan pekerja

(Jadual Ketiga (Bahagian E) Akta KWSP 1991)

Penduduk Tetap

Majikan a) Gaji bulanan RM5,000 (US$1,150) dan ke bawah
Kadar caruman wajib majikan pada kadar 6.5% daripada gaji bulanan pekerja
b) Gaji bulanan melebihi RM5,000 (US$1,150)
Kadar caruman wajib majikan pada kadar 6% daripada gaji bulanan pekerja
Pekerja Kadar caruman wajib pekerja pada kadar 5.5% daripada gaji bulanan pekerja

(Jadual Ketiga (Bahagian C) Akta KWSP 1991)

Kesemua pekerja asing dan ekspatriat and majikan mereka dikecualikan daripada caruman wajib. Sekiranya mereka memilih untuk mecarum, kadar caruman yang terpakai adalah seperti berikut:

Kumpulan Umur 60 Tahun dan Ke Bawah

Bahagian majikan – RM5.00 (USD 1.15) bagi setiap pekerja sebulan

Bahagian pekerja – 11% daripada gaji bulanan pekerja

(Jadual Ketiga (Bahagian B) Akta KWSP 1991)

Kumpulan Umur 60-75 Tahun

Bahagian majikan – RM5.00 (USD 1.15) bagi setiap pekerja sebulan

Bahagian pekerja – 5.5% daripada gaji bulanan pekerja

(Jadual Ketiga (Bahagian D) Akta KWSP 1991)

Sumber: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4)
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) menyediakan dua skim keselamatan sosial untuk melindungi kebajikan pekerja dan tanggungan mereka di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4). Dua skim keselamatan sosial berikut adalah:
• Skim Insurans Kecederaan Pekerjaan
• Skim Ketidaksahan

Skim Insurans Kecederaan Pekerjaan
Skim Insurans Kecederaan Pekerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan yang berkaitan dengan pekerjaan atau penyakit yang timbul daripada dan semasa dalam tempoh pekerjaan di dalam industri. Manfaat yang disediakan di bawah Skim Insurans Kecederaan Pekerjaan terdiri daripada Manfaat Perubatan, Manfaat Hilang Upaya Sementara, Manfaat Hilang Upaya Kekal, Elaun Kehadiran Tetap, Manfaat Tanggungan, Manfaat Pengebumuian, Manfaat Pemulihan dan Manfaat Pendidikan.

Skim Ketidaksahan
Skim Ketidaksahan memberikan perlindungan 24 jam kepada pekerja terhadap ketidakupayaan atau kematian disebabkan oleh sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Walau bagaimanapun, pekerja mesti memenuhi syarat untuk layak mendapat pencen ketidaksahan. Manfaat yang diberikan di bawah Skim Ketidaksahan ialah Pencen Ketidaksahan, Geran Ketidaksahan, Elaun Kehadiran Tetap, Pencen Bagi Waris, Manfaat Pengebumian, Manfaat Pemulihan dan Manfaat Pendidikan.

Caruman
Caruman kepada PERKESO adalah wajib di bawah Akta untuk majikan dan pekerja yang layak.

Skim ini dikelaskan kepada 2 kategori sumbangan:
• Kategori Pertama
Skim Insurans Kecederaan Pekerjaan dan Skim Pencen Ketidaksahan. Bayaran caruman dibuat oleh majikan dan pekerja. Kadar caruman di bawah kategori ini merangkumi 1.75% bahagian majikan dan 0.5% daripada gaji bulanan pekerja mengikut jadual caruman.

• Kategori Kedua
Kadar caruman di bawah kategori ini adalah 1.25% daripada gaji bulanan pekerja, yang perlu dibayar oleh majikan, berdasarkan jadual caruman. Semua pekerja yang telah mencapai usia 60 tahun mesti dilindungi di bawah kategori ini bagi Skim Kecederaan Pekerjaan sahaja.

Kelayakan Majikan
Mana-mana majikan yang menggaji satu atau lebih pekerja seperti yang ditentukan di bawah Undang-undang tersebut diminta untuk mendaftar dan memberi sumbangan kepada PERKESO.

Kelayakan Pekerja
Semua pekerja yang bekerja di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan di sektor swasta dan kakitangan kontrak / sementara Kerajaan Persekutuan / Negeri serta Badan Berkanun Persekutuan / Negeri perlu didaftarkan dan dilindungi oleh PERKESO. Kadar sumbangan dihadkan pada kadar gaji bulanan sebanyak RM4,000.00 (USD978).

Pekerja yang dikecualikan daripada perlindungan Akta Keselamatan Sosial
Pekerja, 1969 adalah seperti berikut:
i. Pekerja tetap Kerajaan Persekutuan dan Negeri
ii. Pembantu rumah
iii. Bekerja sendiri (tidak termasuk pemandu teksi yang bekerja sendiri dan individu yang menyediakan perkhidmatan serupa termasuk pemandu e-hailing seperti GrabCar dan juga pemandu bas yang bekerja sendiri)
iv. Pasangan pemilik tunggal atau pemilik perkongsian

Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 (Akta 789)
Akta Keselamatan Sosial Bekerja Sendiri 2017 (Akta 789) mula berkuatkuasa pada 1 Jun 2017. Pada masa ini, Akta ini memberikan perlindungan di bawah Skim Kecederaan Pekerjaan Sendiri kepada pemandu teksi yang bekerja sendiri dan individu yang menyediakan perkhidmatan serupa termasuk pemandu e-hail seperti GrabCar dan juga pemandu bas yang bekerja sendiri seperti bas panggung, bas sewa, bas ekspres, bas mini, bas pekerja, bas pengumpan, bas sekolah dan bas lapangan terbang. Skim ini memberi perlindungan kepada orang yang diinsuranskan yang bekerja sendiri dan tanggungan mereka daripada kecederaan pekerjaan termasuk penyakit yang berkaitan pekerjaan dan kemalangan semasa melakukan aktiviti berkaitan dengan pekerjaan. Ia memberikan faedah tunai kepada pemandu teksi dan tanggungan mereka selain memberikan rawatan perubatan, pemulihan fizikal dan latihan vokasional. Tempoh perlindungan adalah 12 bulan dari tarikh dan masa sumbangan dibayar. Kadar caruman yang ditetapkan adalah 1.25% sebulan daripada opsyen gaji yang diinsuranskan.

Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 (Akta 800)
Sistem Insurans Pekerjaan (EIS) dilaksanakan pada Januari 2018 untuk memberikan bantuan kewangan segera kepada pekerja yang diinsuranskan yang kehilangan pekerjaan. Pekerja yang terlibat juga akan dibantu untuk mencari pekerjaan baharu dan jika perlu, mereka diberi latihan untuk meningkatkan tahap kebolehkerjaan mereka.

Objektif EIS
i. Memberi bantuan kewangan segera kepada pekerja yang telah kehilangan pekerjaan
ii. Membantu pekerja yang menganggur mencari pekerjaan baharu melalui Program Penempatan Pekerjaan Semula
iii. Meningkatkan kebolehkerjaan pekerja yang tidak bekerja melalui latihan vokasional

Perlindungan EIS
i. Semua majikan dalam sektor swasta dikehendaki membayar caruman bulanan untuk setiap pekerjanya. (Kakitangan kerajaan, pekerja rumah tangga dan pekerja sendiri dikecualikan).
ii. Seorang pekerja didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja untuk mendpaatkan upah di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan dengan majikan. Kontrak perkhidmatan atau perantisan terdapat dalam dalam bentuk yang nyata atau tersirat dan mungkin dibuat secara lisan atau bertulis.
iii. Semua pekerja berumur 18 hingga 60 tahun diwajubkan untuk mencarum. Walau bagaimanapun, pekerja berumur 57 tahun ke atas yang tidak mempunyai sumbangan sebelum usia 57 tahun dikecualikan.
iv. Kadar caruman adalah pada gaji yang diinsuranskan sebanyak RM4000.00 (USD 978)

Kadar Caruman EIS
Majikan: 0.2%
Pekerja: 0.2%

Faedah EIS
• Elaun Pencarian Pekerjaan (JSA)
• Elaun Pendapatan Berkurang (RIA)
• Yuran Latihan (TF)
• Elaun Latihan (TA)
• Elaun Penggajian Semula (ERA)
• Program Penempatan Penggajian Semula
• Kaunseling Kerjaya

Perluasan Perlindungan Keselamatan Sosial

Pasangan suami isteri
Mulai 1 Julai 2018, PERKESO telah memperluaskan perlindungan keselamatan sosial kepada pasangan yang bekerja dengan pasangannya di sebuah syarikat di bawah Akta 4 dan Akta 800. Dengan peluasan perlindungan keselamatan sosial, isteri atau suami yang berkelayakan yang diambil bekerja untuk bekerja dengan pasangan mereka di bawah Akta 4 dan Akta 800 akan dilindungi oleh jaminan sosial di bawah kedua-dua Akta tersebut.

Pekerja Asing
PERKESO juga telah memperluaskan perlindungannya untuk semua pekerja asing yang sah (tidak termasuk pembantu rumah) di Malaysia, mulai 1 Januari 2019, di mana mereka akan dilindungi oleh Skim Kecederaan Pekerjaan (EI) di bawah Akta 4. Kadar caruman adalah 1.25% daripada gaji bulanan yang diinsuranskan dan perlu dibayar oleh majikan. Skim EI memberikan perlindungan kepada pekerja terhadap kemalangan atau penyakit berkaitan pekerjaan yang timbul akibat dan semasa temppoh pekerjaannya serta kemalangan dalam perjalanan ke tempat kerja.

Program Kembali ke Tempat Kerja (RTW)
Program RTW diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai pendekatan proaktif dalam membantu Orang yang Diinsuranskan PERKESO yang mengalami kecederaan pekerjaan atau penyakit. Pekerja yang cedera atau sakit yang telah berjaya menjalani program RTW PERKESO kini dapat terus berikhtiar menyara diri dan keluarga mereka serta menjadi sebahagian daripada tenaga kerja produktif negara semula, sehingga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Pusat Pemulihan PERKESO Tun Razak (TRRC)
SOCSO TRRC, yang terletak di Hang Tuah Jaya di Banda Hijau, Melaka, mula beroperasi pada 1 Oktober 2014. Pusat ini menyokong program RTW dengan menyediakan kemudahan menyeluruh kepada peserta yang dirujuk sehingga Orang yang Diinsuranskan agar dapat kembali aktif ke alam pekerjaan, menyumbang kepada pembangunan sosio-ekonomi keluarga, masyarakat dan negara.

Program Pemeriksaan Kesihatan (HSP)
PERKESO memperkenalkan Program Pemeriksaan Kesihatan (HSP) pada tahun 2013 di mana ia mengedarkan baucar pemeriksaan kesihatan kepada pekerja yang diinsuranskan setelah berusia 40 tahun. Program HSP adalah sebagai sebahagian daripada usaha untuk mempromosikan amalan gaya hidup sihat dan seterusnya menangani penyakit tidak berjangkit dalam kalangan pekerja.

Sumber: Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

TwitterLinkedInFacebookWhatsApp

Hubungi Wakil Kami

Kehadiran global kami bermaksud kami sentiasa bersedia untuk membantu. Hubungi kami dan melabur di Malaysia hari ini.
wpChatIcon
X