B. MelayuEnglishDeutsch日本語简体中文한국어
contrastBtngrayscaleBtn oku-icon

|

plusBtn crossBtn minusBtn

|

This site
is mobile
responsive


Syarat Perkhidmatan

>Syarat Perkhidmatan

Syarat Perkhidmatan

Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web Kami Adalah Seperti Berikut: 

Terma & Syarat Am Berkaitan dengan Laman Web MIDA

Selamat datang ke laman web MIDA (http://www.mida.gov.my). Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web ini, anda akan dianggap telah bersetuju untuk terikat secara sah oleh terma dan syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan Terma & Syarat Penggunaan ini, sila tinggalkan Laman Web ini dengan segera.


Am

Terma & Syarat Penggunaan ini boleh diubah dari masa ke semasa. Sebarang perubahan akan dikemaskini di halaman ini dan penggunaan Laman Web oleh anda setelah perubahan tersebut dibuat secara jelas akan menandakan persetujuan anda terhadap Terma & Syarat Penggunaan yang telah diubah termasuk semua perubahan yang dimasukkan.


Hak Milik

Bahan-bahan yang terdapat di Laman Web MIDA (“Kandungan” atau “Kandungan-Kandungan”), termasuk maklumat dasar kerajaan atau maklumat lain serta program perisian yang tersedia di atau melalui Laman Web, dilindungi oleh hak cipta, tanda dagang dan lain-lain bentuk hak milik. Semua hak, hak milik dan kepentingan pada dan ke atas Kandungan dimiliki, dilesenkan atau dikendalikan oleh MIDA.


Sekatan Ke Atas Penggunaan Kandungan

Kecuali dinyatakan sebaliknya, Kandungan Laman Web ini tidak boleh dihasilkan semula, diterbitkan semula, dimuat naik, dipapar, dihantar atau diedarkan dengan cara apa pun tanpa kebenaran bertulis MIDA terlebih dahulu.

Pengubahsuaian mana-mana Kandungan atau penggunaan Kandungan untuk tujuan lain akan menjadi pelanggaran hak cipta MIDA dan hak harta intelek lain. Grafik dan gambar di Laman Web ini dilindungi oleh hak cipta dan tidak boleh diterbitkan semula atau digunakan dengan cara apa pun tanpa kebenaran bertulis daripada MIDA terlebih dahulu


Penafian Waranti dan Liabiliti

Akibat kerosakan pada pengedaran elektronik, mungkin terdapat kelewatan, peninggalan, atau ketidaktepatan pada Kandungan, dan walaupun MIDA berusaha untuk memastikan bahawa Kandungan itu tepat, betul atau telah diperolehi daripada sumber yang dipercayai boleh dipercayai, Kandungan ini disediakan kepada anda tanpa sebarang jaminan oleh MIDA.  MIDA tidak membuat sebarang representasi dan dengan ini membuat penafian, berkenaan dengan laman web ini dan Kandungannya, semua jaminan tersurat, tersirat atau berkanun dalam bentuk apa pun kepada anda atau pihak ketiga, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pernyataan dan jaminan mengenai ketepatan, ketepatan masa, kelengkapan, sama ada maklumat adalah yang terkini, tanpa pelanggaran, kebolehdagangan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau pernyataan atau jaminan yang timbul daripada penggunaan atau kebiasaan atau perdagangan atau oleh operasi undang-undang. MIDA tidak bertanggungjawab terhadap kesan daripada sebarang kesilapan atau peninggalan yang telah dimuat naik di laman web ini.

 

Dalam keadaan apa pun MIDA tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau orang lain atas apa-apa kehilangan atau kecederaan yang disebabkan secara keseluruhan atau sebahagiannya oleh sebarang kemungkinan yang berada di luar kawalan atau kecuaiannya dalam mendapatkan, menyusun, menafsirkan, menyunting, menulis, melaporkan atau menyampaikan Kandungan apa pun.

 

Dalam keadaan apa pun MIDA tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau orang lain atas segala tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan laman web ini atau kandungan apa pun, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang anda ambil berdasarkan kandungan tersebut atau bagi apa-apa jenis ganti rugi seperti, tetapi tidak terhad kepada, ganti rugi langsung, sampingan, khas, hukuman atau tidak langsung, walaupun telah dimaklumkan mengenai kemungkinan ganti rugi tersebut.

 

MIDA tidak memberikan cadangan mengenai maklumat perdagangan yang dikeluarkan di laman web ini kepada syarikat mana pun.


Hak Untuk Mengakses

MIDA berhak untuk menolak atau menyekat akses ke Laman Web ini kepada orang tertentu, atau untuk menyekat akses daripada alamat Internet tertentu ke Laman Web ini, pada bila-bila masa, tanpa memberikan alasan apa pun.


Pautan daripada Laman Web ini ke laman web lain

Laman Web ini mengandungi pautan ke laman web yang tidak dikendalikan oleh MIDA. MIDA tidak bertanggungjawab terhadap kandungan laman web tersebut dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian yang timbul daripada akses ke laman web tersebut. Risiko penggunaan pautan dan akses kepada laman web sedemikian adalah sepenuhnya atas tanggungan anda sendiri.

 

Pautan ke laman web lain disediakan bagi kemudahan anda. Dalam keadaan apa pun MIDA tidak akan dianggap berkaitan atau berafiliasi dengan sebarang tanda perkhidmatan, logo, lambang atau peranti lain yang digunakan atau yang terpapar di laman web yang dihubungkan dengan Laman Web ini.


Pautan ke Laman Web ini daripada laman web lain

Kecuali seperti yang dinyatakan di bawah ini, cache dan pautan ke, dan pemautan Laman Web ini atau mana-mana Kandungannya adalah dilarang.

 

Anda mesti mendapatkan kebenaran daripada MIDA sebelum membuat pautan ke, atau menghubungkan, Laman Web ini atau mana-mana Kandungannya, atau melakukan aktiviti yang serupa. MIDA berhak untuk mengenakan syarat apabila membenarkan sebarang pautan ke, atau penyambungan daripada Laman Web ini atau mana-mana Kandungannya.

Dalam keadaan apa pun MIDA tidak akan dianggap berkaitan atau berafiliasi dengan cara apa pun dengan tanda perkhidmatan, logo, lambang, atau peranti lain yang digunakan atau yang terpapar di laman web yang membuat pautan ke Laman Web ini atau mana-mana Kandungannya.

 

MIDA berhak untuk mematikan pautan ke, atau sambungan mana-mana laman web yang mengandungi topik, nama, bahan atau maklumat yang tidak sesuai, memfitnah, melanggar, lucah, tidak senonoh atau tidak sah, atau bahan atau maklumat yang melanggar undang-undang, atau harta intelek, hak milik, hak privasi atau hak publisiti.

 

MIDA berhak untuk mematikan pautan atau sambungan yang tidak dibenarkan dan menafikan sebarang tanggungjawab terhadap kandungan yang terdapat di laman web lain yang dicapai melalui pautan ke atau melalui Laman Web ini atau mana-mana Kandungannya.


Undang-undang yang Mentadbir

Terma & Syarat Penggunaan ini ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang yang terpakai di Malaysia.

wpChatIcon