Logo

Percukaian

 

1 Percukaian di Malaysia

Pendapatan mana-mana individu termasuk syarikat, terakru atau diperolehi di Malaysia daripada luar Malaysia adalah tertakluk kepada cukai pendapatan. 

Walaubagaimana pun, berkuat kuasa daripada tahun taksiran (YA) 2004, pendapatan yang diterima di Malaysia dari sumber luar Malaysia oleh mana-mana individu selain daripada syarikat bermastautin yang menjalankan perniagaan berbankan, insuran, pengangkutan laut atau udara adalah dikecualikan daripada cukai pendapatan. 

Pendapatan adalah ditaksirkan berdasarkan pada tahun semasa dan sistem taksiran cukai Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) sekarang adalah Sistem Taksiran Sendiri Diri (SAS). Dalam (SAS), pembayar cukai diperlu mengisytiharkan pendapatan sendiri secara jujur dan mengira cukai yang perlu dibayar sendiri. Tanggungjawab mengenai perihal cukai telah dipindahkan kepada pembayar. Mereka perlu mempunyai pengetahuan tentang cukai yang mencukupi bagi mentaksir liabiliti cukai secara betul dan dalam tempoh masa yang diberi. 

Kadar Cukai bagi Tahun Taksiran 2016 adalah seperti berikut:

Cukai Syarikat
Cukai Syarikat
Syarikat pemastautin dan bukan pemastautin 24%
Syarikat pemastautin yang mempunyai modal berbayar RM2.5 juta dan kurang pada permulaan tempoh asas bagi satu tahun taksiran
* ke atas pendapatan tercukai RM500,000 pertama 18%
* ke atas pendapatan tercukai seterusnya 24%
Cukai Pendapatan Petroleum
Cukai Pendapatan Petroleum
Cukai pendapatan petroleum adalah cukai yang dikenakan di bawah Akta Petroleum (Cukai Pendapatan) 1967 (PITA) ke atas pendapatan yang diterima oleh setiap orang yang dikenakan cukai daripada operasi-operasi Petroleum 38%
'Orang yang dikenakan cukai' bermaksud:
* Petroleum Nasional Berhad
* Pihak Berkuasa Bersama Malaysia-Thailand, atau
* Mana-mana orang yang menjalankan operasi petroleum di bawah perjanjian petroleum dengan (a) atau (b)
"Orang" termasuk syarikat, perkongsian atau mana-mana kumpulan orang dan perbadanan seorang.
"Operasi Petroleum" bermaksud mencari, memperoleh atau mendapatkan petroleum di Malaysia (melalui penggerudian, perlombongan, pengekstrakan dan sebagainya), semua operasi yang berkaitan dengannya, dan penjualan atau pelupusan petroleum yang diperoleh atau yang didapatkan itu, pengangkutan di dalam Malaysia bagi petroleum yang diperoleh atau didapatkan itu ke mana-mana titik jualan atau untuk eksport tetapi tidak termasuk pengangkutan di luar Malaysia; penapisan atau pencairan; pengendalian produk yang ditapis atau dicairkan; perkhidmatan yang melibatkan penyediaan dan penggunaan pelantar, derik, kapal tangki laut dan barj.
Mulai tahun taksiran 2010, sistem pentaksiran di bawah PITA telah diubah berdasarkan tahun semasa dan sistem pentaksiran sendiri.
Cukai Pendapatan Perseorangan
Cukai Pendapatan Perseorangan
Individu pemastautin yang berpendapatan RM16,667 (AS$5,208) ke atas setahun (selepas potongan bagi pelepasan diri) 1% - 26%
Individu bukan pemastautin (tidak layak mendapatkan apa-apa pelepasan diri) 28%
Cukai Tertahan
Cukai Tertahan
Individu dan syarikat bukan pemastautin tertakluk kepada cukai tertahan akhir seperti dalam Akta Cukai Pendapatan 1967 atau kadar yang dinyatakan dalam Perjanjian Pencukaian Dua Kali (DTA) berdasarkan kelas pendapatan, seperti:
*

Pendapatan kelas khas yang berasal dari Malaysia:

 • Amaun yang dibayar bagi perkhidmatan yang diberikan berkaitan dengan penggunaan harta atau hak-hak atau perkhidmatan pemasangan atau pengendalian atas pembekalan loji, jentera atau alat-alat lain)
 • Jumlah yang dibayar untuk khidmat nasihat teknikal, bantuan atau perkhidmatan yang diberikan berkaitan dengan pengurusan teknikal atau pentadbiran projek saintifik, perindustrian atau perdagangan
 • Sewa atau bayaran untuk kegunaan mana-mana harta alih.
10%
* Faedah 15%
* Royalti 10%
* Saraan atau pendapatan daripada perkhidmatan yang dijalankan atau dilaksanakan di Malaysia oleh penghibur awam 15%
* Bayaran Kontrak:
- Perlu dibayar oleh kontraktor 10%
- Perlu dibayar oleh perkerja kontraktor 3%
* Laba atau keuntungan di bawah perenggan Akta 4 (f) Cukai Pendapatan 1967 10%
Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST)

Semasa Pengumuman Bajet 2014, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) sebanyak 6% bermula pada 1 April 2015. Pengenalan GST merupakan sebahagian daripada keseluruhan program pembaharuan cukai Kerajaan ke arah menjadikan cukai sistem yang lebih cekap, berkesan, telus, mesra perniagaan dan berupaya menjana punca hasil yang stabil.

GST adalah untuk menggantikan cukai penggunaan semasa yang terdiri daripada Cukai Jualan dan Perkhidmatan (SST) untuk menghapuskan kelemahan yang wujud seperti melata dan kesan pengkompaunan, pindahan harga dan pergeseran nilai, tiada pelepasan lengkap barangan dieksport, tidak menggalakkan integrasi menegak, pentadbiran kerenah birokrasi , isu-isu klasifikasi dan lain-lain

GST, juga dikenali sebagai cukai nilai tambah (VAT) di banyak negara adalah cukai penggunaan pelbagai peringkat ke atas barangan dan perkhidmatan. GST dikenakan ke atas pembekalan barang dan perkhidmatan di setiap peringkat rantaian bekalan daripada pembekal sehingga ke peringkat runcit pengagihan. Walaupun GST dikenakan di setiap peringkat rangkaian bekalan, elemen cukai tidak menjadi sebahagian daripada kos produk kerana GST yang dibayar ke atas input perniagaan boleh dituntut.

Oleh itu, tidak kira berapa banyak peringkat di mana yang baik dan perkhidmatan tertentu akan melalui rantaian bekalan kerana cukai input yang ditanggung di peringkat sebelumnya selalu ditolak oleh perniagaan di langkah seterusnya dalam rantaian bekalan. Dengan GST, perniagaan boleh mendapat manfaat daripada pemulihan cukai input, sekali gus mengurangkan kos menjalankan perniagaan.

GST adalah cukai penggunaan menyeluruh meliputi semua sektor ekonomi iaitu semua barangan dan perkhidmatan yang dibuat di Malaysia termasuk import kecuali barangan dan perkhidmatan tertentu yang dikategorikan di bawah pembekalan berkadar sifar dan perintah pembekalan dikecualikan sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kewangan dan disiarkan dalam Warta.

GST hanya boleh dikenakan dan didakwa jika perniagaan itu didaftarkan di bawah CBP. perniagaan tidak bertanggungan untuk berdaftar jika perolehan tahunan pembekalan bercukai tidak mencapai tahap yang ditetapkan. Oleh itu, perniagaan itu tidak boleh mengenakan bayaran dan mengumpul GST ke atas pembekalan barang dan perkhidmatan yang dibuat kepada pelanggan mereka. Walau bagaimanapun, perniagaan boleh memohon untuk didaftarkan secara sukarela.

Untuk maklumat lanjut mengenai GST, melawat http://gst.customs.gov.my

Duti Eksais
Duti Eksais
Duti eksais dikenakan ke atas barang pembuatan import dan tempatan di bawah Akta Eksais 1976. Barang disenaraikan di bawah Perintah Duti Eksais 2004. Barang termasuk:
Barangan Kadar Duti
* Kereta 75% -105%
* Pacuan 4-Roda 60% -105%
* Motorsikal 20% -30%
RM0.10 (AS$0.02) + 15% seliter
* Minuman Keras RM60.00 (AS$14.05) setiap 100% isi padu seliter + 15% RM0.22 (AS$0.05)
* Rokok RM 0.40(AS$0.09) sebatang 

Sumber: Jabatan Kastam DiRaja Malaysia - www.customs.gov.my

Kadar Elaun Modal
Kadar Elaun Modal
Elaun modal diberikan bagi perbelanjaan modal yang layak. Elaun permulaan diberikan hanya sekali manakala elaun tahunan diberikan setiap tahun mengikut kaedah garisan lurus. Beberapa barangan yang diberikan elaun dipaparkan di bawah. Bagi loji dan mesin, syarikat dinasihatkan supaya mendapatkan pengesahan Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi memastikan barangan spesifik yang layak.
Perbelanjaan Modal Elaun Permulaan Elaun Tahunan
* Bangunan Perindustrian 10% 3%
* Loji dan Mesin 20% 14%
* Jentera berat dan kenderaan bermotor 20% 20%
* Komputer dan peralatan IT 20% 40%
* Kelengkapan kawalan alam sekitar 20% 40%
* Lain-lain 20% 10%

Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri - www.hasil.gov.my

2 Sumber Pendapatan Boleh Dikenakan Cukai
Sumber Pendapatan Boleh Dikenakan Cukai

Sumber pendapatan berikut boleh dikenakan cukai:

 • Laba atau keuntungan daripada perniagaan, atas apa jua tempoh masa dijalankan;
 • Laba atau keuntungan daripada pekerjaan (gaji, upah, dll.);
 • Dividen, faedah atau diskaun;
 • Sewa, royalti atau premium;
 • Pencen, anuiti atau bayaran berkala lain;
 • Laba atau keuntungan lain berunsur pendapatan.

Pendapatan tercukai diperoleh setelah diselaraskan perbelanjaan dibenarkan yang terbabit bagi menghasilkan pendapatan itu, elaun modal dan insentif, yang mana berkenaan. Seksyen 34 Akta Cukai Pendapatan, 1967 membenarkan peruntukan tertentu bagi hutang lapuk atau hutang ragu. Bagaimanapun, tidak ada potongan dibenarkan bagi susut nilai buku walaupun elaun modal diberikan. Kerugian yang tidak serap boleh dibawa ke hadapan selama-lamanya untuk ditolak daripada pendapatan perniagaan, termasuk syarikat-syarikat taraf perintis, dengan syarat tarikh tamat tempoh taraf perintis itu jatuh pada atau selepas 30 September 2005.

3 Cukai Syarikat

Sebuah syarikat, sama ada pemastautin atau bukan pemastautin, ditaksir ke atas pendapatan diakru dalam atau diperoleh dari Malaysia. Pendapatan diperoleh daripada sumber di luar Malaysia dan dihantar oleh syarikat pemastautin dikecualikan daripada cukai, kecuali pendapatan bagi perniagaan perbankan dan insurans, dan kegiatan pengangkutan laut dan udara. Sebuah syarikat dianggap pemastautin di Malaysia jika kawalan dan pengurusan hal ehwal syarikat itu dijalankan di Malaysia.

Berkuatkuasa dari tahun taksiran 2009, kadar cukai syarikat adalah sebanyak 25%. Kadar ini juga diguna pakai terhadap entiti berikut:

 1. Sebuah badan amanah
 2. Seorang pelaksana wasiat harta seorang individu yang bermastautin di luar Malaysia pada masa kematiannya; dan
 3. Seorang penerima yang dilantik oleh mahkamah

Seseorang yang menjalankan operasi-operasi petroleum huluan tertakluk kepada Cukai Pendapatan Petroleum sebanyak 38%. Berkuatkuasa dari tahun taksiran 2010, sistem taksiran ke atas pendapatan yang diperoleh daripada syarikat petroleum huluan di bawah Akta Petroleum (Cukai Pendapatan), 1967 ditukarkan kepada sistem taksiran tahun semasa; dan sistem taksiran sendiri. Cukai pendapatan bagi tahun taksiran 2010 berdasarkan pendapatan yang diterima pada tahun 2009 dibenarkan untuk dibayar secara ansuran selama lima tahun.

Potongan bagi pembayaran zakat yang dilakukan oleh sebuah syarikat, pertubuhan koperasi atau badan amanah tidak boleh melebihi 2.5% daripada pendapatan agregat pada sesuatu tahun taksiran.

Potongan dibenarkan bagi sumbangan yang dilakukan kepada:

 1. Kerajaan, Kerajaan Negeri, pihak berkuasa tempatan;atau
 2. Institusi atau pertubuhan yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia;atau
 3. Aktiviti sukan yang diluluskan oleh Menteri Kewangan atau Pesuruhjaya Sukan;atau
 4. Projek kepentingan negara yang diluluskan oleh Menteri Kewangan..

Sumbangan bagi ii, iii, dan iv tidak boleh melebihi 10% daripada pendapatan agregat syarikat pada sesuatu tahun taksiran berkuatkuasa dari tahun taksiran 2009.

4 Cukai Pendapatan Individu

Semua individu dikenakan cukai ke atas pendapatan yang diakru dalam, dan diperoleh dari Malaysia atau diterima di Malaysia dari luar Malaysia. Pendapatan yang dihantar ke Malaysia oleh seorang individu pemastautin dikecualikan daripada cukai. Individu bukan pemastautin akan dikenakan cukai hanya ke atas pendapatan yang diperoleh di Malaysia.

Kadar cukai bergantung kepada status pemastautin individu itu, yang ditentukan oleh bilangan hari ia berada di negara ini seperti termaktub di bawah Seksyen 7 Akta Cukai Pendapatan, 1967. Pada umumnya, seorang individu yang berada di Malaysia sekurang-kurangnya 182 hari dalam satu tahun kalendar dianggap sebagai pemastautin yang dikenakan cukai.

Individu Pemastautin

Seorang individu pemastautin dikenakan cukai ke atas pendapatan tercukainya setelah ditolak pelepasan diri pada kadar bersenggat dari 0% hingga 26%, berkuatkuasa dari tahun taksiran 2010.

Pelepasan Diri

Pendapatan tercukai individu pemastautin dihitung setelah ditolak pelepasan diri daripada jumlah pendapatan. Pelepasan diri yang diberikan adalah seperti berikut:


Pelepasan RM
Individu dan saudara tanggungan 9,000
Perbelanjaan rawatan perubatan unutk ibubapa 5,000 (Terhad)
Peralatan sokongan asas 5,000 (Terhad)
Individu kurang upaya 6,000
Yuran pendidikan (sendiri) 5,000 (Terhad)
Perbelanjaan perubatan bagi penyakit sukar diubati 5,000 (Terhad)
Pemeriksaan perubatan penuh 500 (Terhad)
Pembelian buku, jurnal, majalah dan penerbitan 1,000 (Terhad)
Pembelian komputer peribadi 3,000 (Terhad)
Tabung bersih dalam Skim Simpanan Pendidikan Nasional 3,000 (Terhad)
Pembelian perlatatan sukan untuk aktiviti-aktiviti sukan 300 (Terhad)
Yuran langganan perkhidmatan jalur lebar di atas nama individu 500 (Terhad)
Faedah yang dibayar untuk membiayai pembelian harta kediaman. Pelepasan sehingga RM10,000 setahun bagi tiga tahun berturut-turut dari tahun pertama faedah dibayar, tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 10,000 (Terhad)
(i) pembayar cukai adalah warga negara Malaysia dan seorang pemastautin;
(ii) terhad kepada satu unit kediaman
(iii) Perjanjian jual beli ditangan tangani antara 10 Mac 2009 dan 31 Disember 2010; dan
(iv) harta kediaman berkenaan tidak disewakan.
Di mana:
(a) 2 atau lebih individu layak menuntut pelepasan bagi harta yang sama; dan
(b) jumlah faedah yang dibayar oleh individu-individu itu melebihi jumlah yang dibenarkan bagi tahun berkenaan. Setiap individu dibenarkan jumlah pelepasan bagi setiap tahun berdasarkan formula:
A x (B/C)
where;
A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun yang relevan;
B = jumlah faedah yang dibayar oleh individu yang relevan dalam tahun yang relevan;
C = jumlah faedah yang dibayar oleh semua individu.
Suami/Isteri/Bayaran alimoni 3,000 (Terhad)
Suami/Isteri kurang upaya 3,500
Pelepasan anak biasa 1,000
Anak umur 18 tahun dan ke atas, tidak berkahwin dan sedang menerima pendidikan tinggi sepenuhnya 1,000
Anak umur 18 tahun dan keatas, tidak berkahwin dan sedang mengikuti diploma atau kelayakan lebih tinggi di Malaysia @ ijazah sarjana muda atau yang lebih tinggi di luar Malaysia dalam program dan dalam Institut Pengajian Tinggi yang diakreditasi oleh pihak-pihak berkuasa 4,000
Anak kurang upaya
Pengecualian tambahan sebanyak RM4,000 diberikan bagi anak kurang upaya umur 18 tahun dan ke atas, tidak berkahwin dan sedang mengikuti diploma atau kelayakan lebih tinggi di Malaysia @ ijazah sarjana muda atau yang lebih tinggi di luar Malaysia dalam program dan dalam Institut Pengajian Tinggi yang diakreditasi oleh pihak-pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan
5,000
Insurans nyawa dan KWSP 6,000 (Terhad)
Premium ke atas skim anuiti baru atau premium tambahan yang dibayar bagi skim anuiti sedia ada yang mula dibayar dari 01/01/2010 (jumlah melebihi RM1,000 boleh dituntut bersama-sama premium insurans nyawa) 1,000 (Terhad)
Premium insurans pendidikan dan manfaat perubatan 3,000 (Terhad)
5 Cukai Tertahan
Cukai Tertahan

Individu bukan pemastautin dikenakan cukai tertahan muktamad sebanyak;

10% ke atas kelas khas pendapatan seperti:

a. Sebagai pertimbangan bagi perkhidmatan yang diberikan oleh seseorang atau pekerjanya berhubung penggunaan harta atau hak, pemasangan atau operasi mana-mana loji, jentera atau peralatan lain;
b. Sebagai pertimbangan bagi nasihat teknikal, bantuan atau perkhidmatan yang diberikan berhubung pengurusan atau pentadbiran teknikal mana-mana pengusahaan, usaha, projek atau skim sains, perindustrian atau komersial;
c. Sewa atau bayaran lain yang dilakukan di bawah sebarang perjanjian atau peraturan bagi penggunaan mana-mana harta alih

Cukai tertahan tidak diguna pakai terhadap pendapatan yang diterima bagi perkhidmatan (a) dan (b) yang diberi atau dilaksanakan di luar Malaysia.

Berkuatkuasa dari 30 Ogos 2008 hingga 31 Disember 2012, pengecualian cukai tertahan diberikan kepada pakar-pakar bukan pemastautin bagi pendapatan yang diterima untuk menyediakan perkhidmatan latihan teknikal dalam bidang berikut:

a. Kursus lepasan ijazah dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT),
b. Kursus lepasan ijazah dalam kejururawatan dan penjagaan kesihatan bersekutu; dan
c. Kursus kejuruteraan penyenggaraan pesawat udara

Berkuatkuasa dari 1 Januari 2009, bagi mengurangkan kos perkhidmatan teknikal yang diberikan oleh bukan pemastautin, pembayaran balik atau pembayaran yang berkaitan penginapan hotel di Malaysia tidak akan dimasukkan dalam pegiraan fi teknikal kasar bagi tujuan cukai tertahan.

Mengenai cukai tertahan yang belum dijelaskan, penalti sebanyak 10% dikenakan hanya ke atas jumlah yang belum dijelaskan dan bukan ke atas keseluruhan jumlah bayaran yang dilakukan kepada bukan pemastautin.

6 Cukai Keuntungan Hartanah
Cukai Keuntungan Hartanah

Keuntungan modal lazimnya tidak dikenakan cukai di Malaysia. Bagaimanapun, cukai keuntungan hartanah dikenakan ke atas keuntungan yang boleh dikenakan cukai yang berpunca daripada pelupusan hartanah yang terletak di Malaysia atau faedah, opsyen atau hak-hak lain dalam atau di atas tanah sedemikian serta pelupusan saham dalam syarikat-syarikat hartanah.

Berkuatkuasa dari 1 Januari 2010, keuntungan daripada pelupusan harta-harta kediaman dan komersial dikenakan cukai di antara 0% dan 10% bergantung kepada tempoh pemegangan hartanah berkenaan seperti berikut:

Tempoh Pegangan Kadar RPGT
Syarikat Individu (Warga Negara & Permastautin Tetap) Individu (Bukan Warga Negara)
Sehingga 2 tahun 10% 10% 10%
Melebihi 2 hingga 5 tahun 5% 5% 5%
Melebihi 5 tahun 0% 0% 0%

Kadar-kadar cukai keuntungan hartanah ini tidak akan membebankan pemilik-pemilik harta yang tulen memandangkan mereka diberi pengecualian dan pembayaran cukai keuntungan hartanah adalah berdasarkan keuntungan bersih seperti berikut:

i. Pengecualian cukai keuntungan hartanah ke atas keuntungan daripada pelupusan harta kediaman sekali seumur hidup oleh individu warga negara atau pemastautin tetap Malaysia;

ii. Pengecualian cukai keuntungan hartanah ke atas keuntungan daripada pelupusan harta antara ibubapa dan anak-anak, suami dan isteri, datuk-nenek dan cucu-cucu;

iii. Cukai keuntungan hartanah dikenakan hanya ke atas keuntungan bersih setelah ditolak semua kos-kos yang terbabit seperti harga beli, kos-kos ubahsuai dan kos-kos yang bersangkutan seperti bayaran guaman dan duti setem; dan

iv. Pengecualian sehingga RM10,000 atau 10% daripada keuntungan bersih, yang mana lebih tinggi, diberikan kepada individu.

Untuk maklumat lanjut mengenai cukai syarikat dan cukai individu, sila layari www.hasil.gov.my.

7 Duti Import
Duti Import

Di Malaysia, duti import kebanyakannya dikenakan ad valorem sungguhpun beberapa duti spesifik dikenakan ke atas sebilangan produk. Namun demikian, sejak beberapa tahun lalu, Malaysia telah memansuhkan duti import ke atas pelbagai jenis bahan mentah, komponen dan jentera.

Lagi pun, Malaysia komited kepada Skim Tarif Keistimewaan Berkesan Bersama (Common Effective Preferential Tariffs atau CEPT) ASEAN yang mana di bawahnya produk-produk industri yang didagangkan di kalangan ASEAN dikenakan duti import 0% hingga 5%.

Malaysia terus menyertai rundingan mengenai peraturan perdagangan bebas dalam bidang perdagangan produk, peraturan asal, dan pelaburan, Setakat ini, Malaysia telah memeterai perjanjian perdagangan bebas dua hala dengan Jepun, Pakistan, New Zealand dan India, dan perjanjian-perjanjian serantau di bawah ASEAN dengan China, Jepun, Korea, Australia/New Zealand dan India. Duti-duti import antara rakan-rakan Perjanjian Perdagangan Bebas tertakluk kepada jadual pengurangan dan pemansuhan tertentu di bawah perjanjian-perjanjian berkenaan.

8 Duti Eksais
Duti Eksais

Duti eksais dikenakan ke atas barang-barang terpilih yang dikeluarkan di Malaysia, iaitu rokok, barang tembakau, minuman keras, daun terup, jubin mahjong dan kenderaan bermotor. Duti eksais dikenakan pada kadar ad valorem bagi kenderaan bermotor, daun terup dan jubin mahjong, manakala rokok, barang tembakau dan minuman alkohol dikenakan duti secara gabungan kadar-kadar spesifik dan ad valorem.

9 Tribunal Rayuan Kastam dan Ketetapan Kastam
Tribunal Rayuan Kastam dan Ketetapan Kastam

Tribunal Rayuan Kastam adalah sebuah badan bebas, ditubuhkan untuk membuat keputusan ke atas rayuan terhadap keputusan Ketua Pengarah Kastam berkaitan perkara-perkara di bawah Akta Kastam, 1967, Akta Jualan,1972 dan Akta Eksais, 1976.

Selain itu, Ketetapan Kastam diperkenalkan di bawah Akta Kastam, 1967, Akta Cukai Jualan, 1972, Akta Perkhidmatan, 1975 dan Akta Eksais, 1976 untuk menyediakan sektor perniagaan suasana kepastian dan keadaan mudah membuat jangkaan bagi merancang aktiviti perniagaan mereka.

Ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak Kastam dan dipersetujui oleh pemohon adalah sah dari segi undang-undang ke atas kedua-dua pihak bagi tempoh masa tertentu. Ciri utama Ketetapan Kastam ialah:

i. Permohonan untuk Ketetapan Kastam boleh dilakukan untuk klasifikasi barangan, penetapan perkhidmatan yang dikenakan cukai dan prinsip penetapan nilai barangan dan perkhidmatan;
ii. Permohonan hendaklah dikemukakan secara bertulis dan disertakan fakta yang mencukupi serta bayaran yang ditetapkan;
iii. Permohonan boleh dilakukan sebelum barangan diimport atau perkhidmatan disediakan dan pihak Kastam akan mengeluarkan ketetapan pendahuluan.
10 Perjanjian Cukai Dua Kali
Perjanjian Cukai Dua Kali

Perjanjian Cukai Dua Kali (Double Taxation Agreement atau DTA) adalah satu perjanjian yang dimeterai antara dua negara bagi mengelakkan percukaian dua kali dengan mentakrifkan hak-hak mencukai negara masing-masing ke atas pendapatan yang merentasi sempadan dan pemberian kredit cukai atau pengecualian bagi tujuan menghapuskan percukaian dua kali.

Matlamat DTA Malaysia adalah seperti berikut:

i. Untuk mewujudkan iklim yang merangsang pelaburan masuk ke dalam negara dan ke luar negara;
ii. Untuk menjadikan insentif cukai khas Malaysia benar-benar berkesan bagi pembayar cukai dari negara-negara pengeksport modal;
iii. Untuk mendapatkan pelepasan yang lebih berkesan daripada percukaian dua kali berbanding pelepasan yang diperoleh di bawah langkah-langah yang diambil oleh satu pihak; dan
iv. untuk mencegah pelarian dan pengelakan daripada membayar cukai

Seperti juga negara-negara lain, sama ada negara-negara maju atau negara-negara membangun, Malaysia juga perlu memudahcarakan perdagangan dan pelaburannya dengan negara luar menerusi rangkaian perjanjian cukai antarabangsa dengan negara-negara lain. Proses perindustrian yang begitu rancak dengan peningkatan pelaburan langsung asing di negara ini memerlukan peraturan perjanjian cukai dengan negara-negara lain supaya para pelabur diberi kepastian dan jaminan dalam bidang percukaian. Setakat 30 September 2009, DTA yang berkuatkuasa adalah seperti berikut:

Albania Ireland Qatar
Argentina* Italy Romania
Australia Japan Russia
Austria Jordan San Marino
Bahrain Kazakhstan Saudi Arabia
Bangladesh Korea, Republic Seychelles
Belgium Kuwait Singapore
Canada Kyrgyz, Republic South Africa
China Laos South Korea
Chile Lebanon Spain
Croatia Luxembourg Sri Lanka
Czech Republic Malta Sudan
Denmark Mauritius Sweden
Egypt Mongolia Switzerland
Fiji Morocco Syria
Finland Myanmar Thailand
France Namibia Turkey
Germany Netherlands Turkmenistan
Hungary New Zealand United Arab Emirates
India Norway United Kingdom
Indonesia Pakistan United States of America*
Iran Papua New Guinea Uzbekistan
Philippines Vietnam
Poland Venezuela

*Perjanjian Terhad


Qatar: Cukai Pendapatan/Cukai Tertahan – bagi Tahun Taksiran bermula pada atau selepas 1 Januari 2010 dan Cukai Pendapatan Petroleum – bagi Tahun Taksiran bermula pada atau selepas 1 Januari 2011.

Bagi Taiwan (yang diwakili oleh Pejabat Ekonomi dan Kebudayaan Taipei di Malaysia), pelepasan cukai dua kali diberikan dengan cara Perintah Pengecualian Cukai Pendapatan berikut:

i. P.U.(A) 201 (1998)
ii. P.U.(A) 202 (1998)

Cukai tertahan bagi Faedah, Royalti dan Fi bagi Perkhidmatan Teknikal dikurangkan kepada masing-masing 10%, 10% dan 7.5%.

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://www.hasil.gov.my atau emel [email protected]

Jabatan Cukai Antarabangsa
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Tingkat 3, Blok 9
Kompleks Pejabat Kerajaan
Jalan Duta
50600 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel: (603) 6209 1000, or (603) 6203 2330/2540 (untuk di luar Malaysia)

Fax: (603) 6201 9884

Sebelumnya

Memulakan Perniagaan

Seterusnya

Sumber Manusia

Utiliti

Tarikh Dikemaskini : Jumaat 27 November 2020