Logo

Memulakan Perniagaan

1 Kelulusan Projek Perkilangan
Akta Penyelarasan Perindustrian, 1975

Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 (ICA) diperkenalkan dengan tujuan untuk mengekalkan pembangunan dan pertumbuhan yang teratur dalam sektor perkilangan negara ini.

Di bawah Akta ini, syarikat-syarikat perkilangan yang mempunyai dana pemegang saham RM2.5 juta ke atas atau menggaji 75 atau lebih pekerja sepenuh masa dikehendaki memohon lesen pengilang untuk kelulusan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).

Permohonan bagi lesen pengilang hendaklah dikemukakan kepada Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA), sebuah agensi di bawah MITI yang diberi tugasan menggalak dan menyelaraskan pembangunan perindustrian di Malaysia.

ICA mentakrifkan:
 • “Aktiviti Pengilangan” bermaksud membuat, mengubah, mengadun, menghias, memperkemas atau dengan cara lain merawat atau menyesuaikan apa sahaja barang atau benda bertujuan untuk pengunaan, penjualan, pengangkutan, penyampaian atau pelupusannya; dan termasuk pemasangan bahagian-bahagian dan pembaikan kapal tetapi tidak termasuk mana-mana aktiviti yang biasanya berkaitan dengan perdagangan jual runcit atau jual borong.
 • “Dana Pemegang Saham” bermaksud jumlah agregat modal berbayar, rizab, baki akaun premium saham dan baki akaun untung rugi sebuah syarikat yang mana:
  • Modal berbayar mestilah dalam bentuk saham keutamaan dan saham biasa dan tidak termasuk sebarang jumlah dalam bentuk saham bonus yang diterbitkan daripada rizab modal yang diwujudkan melalui penilaian semula aset tetap.
  • Rizab mestilah rizab selain daripada rizab modal yang diwujudkan melalui penilaian semula aset tetap dan peruntukan susut nilai, pembaharuan atau penggantian dan penurunan nilai aset.
  • Baki akaun premium saham mestilah tidak termasuk sebarang jumlah yang dikreditkan semasa penerbitan saham bonus pada premium daripada rizab modal yang diwujudkan melalui penilaian semula aset tetap.
 • “Pekerja sepenuh masa” bermaksud semua orang yang biasanya bekerja dalam sebuah syarikat selama sekurang-kurangnya enam jam sehari dan sekurang-kurangnya 20 hari sebulan untuk 12 bulan sepanjang tahun dan menerima gaji.

Ini termasuk jurujual kembara, kakitangan-kakitangan kejuruteraan, penyenggaraan dan pembaikan yang dibayar gaji dan di bawah kawalan syarikat berkenaan.

Ia juga termasuk pengarah-pengarah syarikat yang diperbadankan kecuali mereka yang dibayar hanya untuk menghadiri mesyuarat Lembaga Pengarah. Takrif ini juga merangkumi pekerja-pekerja ahli keluarga yang menerima gaji atau elaun berkala dan menyumbang kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) atau tabung pesaraan lain.

Garis panduan bagi Kelulusan Projek Perindustrian

Garis panduan kerajaan bagi kelulusan projek-projek perindustrian di Malaysia adalah berdasarkan Nisbah Pelaburan Modal bagi Setiap Pekerja (Capital Investment Per Employee- CIPE). Projek-projek yang mana nisbah mereka kurang daripada RM140,000 dikategorikan sebagai projek berintensifkan pekerja dan dengan itu tidak layak diluluskan lesen pengilang atau insentif cukai. Bagaimanapun, projek itu akan dikecualikan daripada garis panduan di atas sekiranya memenuhi salah satu kriteria berikut:

 • Nilai ditambah sebanyak 40% atau lebih
 • Indeks Pengurusan, Teknikal dan Penyeliaan sebanyak 25% atau lebih
 • Projek mengusahakan aktiviti-aktiviti digalakkan atau mengeluarkan produk-produk seperti tersenarai dalam Senarai Aktiviti dan Produk untuk Syarikat Teknologi Tinggi
 • Syarikat-syarikat sedia ada (dahulu dikecualikan) yang memohon lesen pengilang
Pembesaran Kapasiti dan Pempelbagaian Produk

Sebuah syarikat berlesen yang berhasrat untuk membesarkan kapasiti atau mempelbagaikan produk dengan mengeluarkan produk tambahan perlu memohon kepada MIDA.

2 Pemerbadanan Syarikat
Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web SSM di www.ssm.com.my
3 Garis Panduan Dasar Ekuiti
Dasar Ekuiti bagi Sektor Perkilangan

Malaysia sentiasa mengalu-alukan pelaburan dalam sektor perkilangan. Dengan hasrat untuk meningkatkan penyertaan tempatan dalam aktiviti berkenaan, kerajaan menggalakkan usaha sama antara pelabur Malaysia dan asing.

Dasar Ekuiti untuk Projek Baru, Pembesaran atau Pempelbagaian

Sejak Jun 2003, para pelabur asing boleh memegang 100% ekuiti bagi semua pelaburan dalam projek baru serta pelaburan dalam projek pembesaran/pempelbagaian yang dilakukan oleh syarikat sedia ada, tidak kira paras eksport dan tanpa mengecualikan mana-mana produk/aktiviti.

Dasar ekuiti ini juga diguna pakai untuk:

 • Syarikat-syarikat yang dahulunya dikecualikan daripada mendapatkan lesen pengilang tetapi dana pemegang saham mereka kini telah mencecah RM2.5 juta atau kini menggaji 75 atau lebih pekerja sepenuh masa dan dengan demikian perlu dilesenkan.
 • Syarikat-syarikat berlesen sedia ada yang dahulunya dikecualikan daripada mematuhi syarat-syarat ekuiti, tetapi kini perlu mematuhinya kerana dana pemegang saham mereka mencecah RM2.5 juta.

Dasar Ekuiti untuk Syarikat Sedia Ada

Syarat-syarat ekuiti dan eksport yang dikenakan ke atas syarikat-syarikat sebelum 17 Jun 2003 dikekalkan. Bagaimanapun, syarikat-syarikat itu boleh memohon supaya syarat-syarat ini dimansuhkan dan kelulusan akan diberi berdasarkan baik buruknya setiap kes.

Perlindungan bagi Pelaburan Asing

Komitmen Malaysia untuk mewujudkan persekitaran pelaburan selamat telah berjaya meyakinkan lebih 8,000 syarikat antarabangsa dari lebih 40 negara menjadikan Malaysia pangkalan luar pesisir mereka.

Pemilikan Ekuiti

Sebuah syarikat yang mana penyertaan ekuitinya telah diluluskan tidak perlu mengstruktur semula ekuitinya pada bila-bila masa selama mana syarikat itu terus mematuhi syarat-syarat asal kelulusan dan mengekalkan ciri-ciri asal projek.

Perjanjian Jaminan Pelaburan

Kesediaan Malaysia untuk memeterai Perjanjian Jaminan Pelaburan (IGA) membuktikan hasrat kerajaan untuk menambahkan keyakinan pelabur asing terhadap Malaysia. IGA akan:

 • Memberi perlindungan daripada pemiliknegaraan atau ekspropriasi
 • Memastikan pampasan yang segara dan cukup sekiranya berlaku pemiliknegaraan atau ekspropriasi
 • Membolehkan pemindahan bebas keuntungan, modal dan bayaran-bayaran lain
 • Memastikan penyelesaian pertikaian pelaburan di bawah Konvensyen Penyelesaian Pertikaian Pelaburan yang mana Malaysia menjadi anggota sejak 1966.

Malaysia telah memeterai Perjanjian Jaminan Pelaburan dengan kumpulan dan negara berikut (mengikut abjad):

Kumpulan

 • Kesatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)
 • Pertubuhan Negara-Negara Islam (OIC)

Negara

Albania Ghana Peru
Algeria Guinea Poland
Argentina Hungary Romania
Austria India Saudi Arabia
Bahrain Indonesia Senegal
Bangladesh Iran Slovak, Republic of
Belgo-Luxembourg Italy Spain
Bosnia Herzegovina Jordan Sri Lanka
Bostwana Kazakstan Sudan, Republic of
Burkina Faso Korea, North Sweden
Cambodia Korea, South Switzerland
Canada Kuwait Syarian Arab Republic
Chile, Republic of Kyrgyz, Republic of Taiwan
China, People's Republic of Laos Turkey
Croatia Lebanon Turkmenistan
Cuba Macedonia United Arab Emirates
Czech Republic Malawi United States of America
Denmark Mongolia United Kingdom
Djibouti, Republic of Morocco Uruguay
Egypt Namibia Uzbekistan
Ethiopia, Republic of Netherlands Vietnam
Finland Norway Yemen
France Pakistan Zimbabwe
Germany Papua New Guinea

Konvensyen Penyelesaian Pertikaian Pelaburan

Dengan hasrat untuk menggalakkan dan melindung pelaburan asing, kerajaan Malaysia memeterai peruntukan-peruntukan yang terkandung dalam Konvensyen Penyelesaian Pertikaian Pelaburan pada 1966. Konvensyen ini, yang ditubuhkan di bawah naungan Bank Antarabangsa bagi Pembinaan Semula dan Pembangunan (IBRD), menyediakan jalan pendamaian atau timbangtara antarabangsa menerusi Pusat Antarabangsa bagi Penyelesaian Pertikaian Pelaburan yang bertempat di pejabat utama IBRD di Washington.

Pusat Timbangtara Serantau Kuala Lumpur

Pusat Timbangtara Serantau Kuala Lumpur telah ditubuhkan pada 1978 di bawah naungan Pertubuhan Perundingan Perundangan Asia-Afrika (AALCO) – sebuah pertubuhan antara kerajaan yang bekerjasama dan dibantu oleh kerajaan Malaysia.

Sebuah pertubuhan bukan membuat keuntungan, Pusat ini memberi khidmat kepada rantau Asia Pasifik. Ia bermatlamat untuk mengadakan satu sistem bagi menyelesaikan pertikaian yang memberi manfaat kepada kedua belah pihak yang terbabit dalam perdagangan, perniagaan dan pelaburan dengan dan dalam rantau ini.

Sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang berbangkit daripada atau berhubung dengan sesuatu kontrak, atau pelanggaran, penamatan atau ketidaksahan diputuskan secara timbangtara mengikut Undang-Undang Timbangtara yang diguna pakai oleh Pusat Timbangtara Serantau Kuala Lumpur.

Seterusnya

Prosedur Imigresen

Tenaga Kerja Industri

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Khamis 22 Oktober 2020