Logo

Sektor Perkhidmatan

Tinjauan Meluas Sektor Perkhidmatan

Kerajaan telah menggariskan rangka kerja Model Baru Ekonomi untuk menganjakkan kedudukan ekonomi Malaysia daripada sebuah negara berpendapatan sederhana kepada negara berpendapatan tinggi berdasarkan inovasi, kreativiti dan sumber-sumber pertumbuhan nilai tinggi. Di bawah model ini, usaha-usaha akan dipergiatkan untuk mensasar dan menarik industri-industri yang mana Malaysia mempunyai asas-asas yang kukuh dalam bidang-bidang pertumbuhan baru seperti:

  • Pendidikan dan perkhidmatan latihan
  • Kembara kesihatan (pelancongan kesihatan)
  • Aktiviti-aktiviti pelancongan nilai tinggi seperti eko-pelancongan
  • Teknologi Hijau termasuk tenaga boleh diperbaharui dan pemuliharaan/kecekapan tenaga
  • Perkhidmatan kewangan (kewangan Islam bersepadu)
  • Industri kreatif
  • ICT seperti perkhidmatan telekomunikasi dan mudah alih
  • Pengurusan sisa (misalnya kitar semula)
  • Aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) dan rekacipta
  • Operasi-operasi serantau seperti Principal Hub (PH), Pejabat Perwakilan (RE) dan Pejabat Wilayah (RO).

Sumbangan sektor perkhidmatan kepada KDNK semakin meningkat selaras dengan kematangan ekonomi negara, sepertimana yang berlaku kepada negara-negara maju. Selaras dengan matlamat Malaysia ke arah menjadi sebuah negara maju, penekanan yang lebih tinggi hendaklah disasarkan kepada pembangunan sektor perkhidmatan sebagai jentera pertumbuhan bagi menggerak dan melestarikan ekonomi negara.

Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11), 2016-2020, sektor perkhidmatan akan terus menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi. Strategi yang dirangka akan menyokong daya saing dan daya tahan sektor perkhidmatan dan menggalakkan penghijrahan ke dalam nilai yang tinggi dan aktiviti perkhidmatan berintensif pengetahuan. Penyumbang utama pertumbuhan adalah dalam bidang perdagangan borong dan runcit, perkhidmatan kewangan dan komunikasi dimana ianya akan disokong oleh perbelanjaan isi rumah yang kukuh dan keadaan pasaran pekerja yang stabil. Tumpuan yang lebih juga akan diberikan kepada industri moden dan berintensif pengetahuan, termasuk halal, ekopelancongan dan maklumat serta komunikasi dan teknologi (ICT).

Dalam tempoh RMKe-11, pembangunan sektor perkhidmatan akan berpandukan kepada Pelan Induk Sektor Perkhidmatan yang bermatlamat meningkatkan potensi dan mentranformasikan sektor ini kepada sektor berintensif pengetahuan dan inovasi. Sektor ini dijangka berkembang pada kadar 6.9% setahun. Pada tahun 2020, sektor ini akan menyumbang 56.5% kepada KDNK dan menggaji 9.6 juta.

Di samping itu, sasaran khusus untuk mengubah sektor perkhidmatan adalah seperti berikut:

a) Meningkatkan nilai ditambah bagi setiap pekerja daripada RM55,574 pada tahun 2013 kepada RM74,101 pada tahun 2020;

b) Meningkatkan sumbangan ilmu subsektor didorong kepada KDNK daripada 36% pada tahun 2014 kepada 40% pada tahun 2020; dan

c) Meningkatkan bahagian nilai eksport perkhidmatan ditambah dari 12% pada tahun 2010 kepada 19% pada tahun 2020.

Sebelumnya

Sektor Perkilangan

Garis Panduan Am & Fasiliti

Seterusnya

Kos Memulakan Perniagaan

Soalan Lazim

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Khamis 9 Julai 2020