Logo

Sumber Manusia

 

1 Syarat Minimum Pekerjaan
Syarat Minimum Pekerjaan

Akta Pekerjaan 1955 ialah perundangan utama berkenaan dengan pekerja di Malaysia.

Cuti Bersalin bergaji : 60 hari
Waktu Bekerja Biasa : Tidak melebihi 8 jam sehari atau 48 jam seminggu
Cuti Umum Bergaji : Sekurang-kurangnya 11 hari cuti umum yang diwartakan (termasuk lima hari cuti umum wajib; Hari Kebangsaan, Hari Keputeraan Yang Di-pertuan Agong, Hari Keputeraan Sultan/Hari Wilayah Persekutuan, Hari Pekerja dan Hari Malaysia) dalam satu tahun kalendar dan pada mana-mana hari yang diisytiharkan sebagai cuti umum di bawah seksyen 8 Akta Hari Kelepasan 1951
Cuti tahunan bergaji untuk pekerja:
Kurang daripada dua tahun perkhidmatan : 8 hari
Dua tahun perkhidmatan atau lebih tetapi kurang daripada lima tahun : 12 hari
Lebih daripada lima tahun perkhidmatan : 16 hari

* Cuti tahunan bergaji minimum yang disediakan untuk pekerja.

Cuti sakit bergaji untuk satu tahun kalendar:
Kurang daripada dua tahun perkhidmatan : 14 hari
Dua tahun perkhidmatan atau lebih tetapi kurang daripada lima tahun : 18 hari
Lebih daripada lima tahun perkhidmatan : 22 hari
Apabila penghospitalan diperlukan : Sehingga 60 hari (termasuk cuti sakit bergaji yang layak yang dinyatakan di atas.)

* Cuti sakit bergaji minimum yang disediakan untuk pekerja.


Bayaran kerja lebih masa:
Hari kerja biasa : satu setengah kali kadar bayaran gaji sejam
Cuti rehat : dua kali kadar bayaran gaji sejam
Cuti umum : tiga kali kadar bayaran gaji sejam

Perintah Gaji Minimum 2012

Secara umumnya, gaji di Malaysia tidak dikawal selia dan ia bergantung kepada permintaan dan bekalan kuasa pasaran. Gaji Minimum 2012 telah menetapkan gaji minimum yang perlu dibayar untuk semua pekerja yang termasuk di dalam Jadual Pertama Akta Kerja 1955. Gaji Minimum ditakrifkan sebagai gaji pokok, tidak termasuk apa-apa elaun atau bayaran lain. Gaji minimum RM900 ditetapkan bagi Semenanjung Malaysia dan RM800 di Sabah, Sarawak dan Labuan. Tiada majikan boleh membayar di bawah jumlah yang ditetapkan. Semua pekerja tempatan dan asing berhak menerima gaji minimum mengikut Perintah.

Akta Umur Persaraan Minimum 2012

Umur persaraan minimum seseorang pekerja apabila pekerja itu mencapai umur enam puluh tahun. Jadual dalam Akta mengecualikan orang-orang tertentu yang tidak tertakluk kepada Akta Umur Persaraan Minimum 2012.

Sumber: Kementerian Sumber Manusia - www.mohr.gov.my

2 Caruman Berkanun
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

Caruman wajib di bawah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, 1991:

Kumpulan Umur 60 Tahun ke Bawah
Majikan a) Gaji bulanan RM5,000 (AS$1,563) dan ke bawah
Minimum 13% daripada gaji bulanan pekerja
b) Gaji bulanan melebihi RM5,000 (AS$1,563)
Minimum 12% daripada gaji bulanan pekerja
Pekerja Minimum 11% daripada gaji bulanan pekerja
[Jadual Ketiga (Bahagian A) Akta KWSP 1991]

Kumpulan Umur 60 - 75 Tahun
Majikan a) Gaji bulanan RM5,000 (AS$1,563) dan ke bawah
Minimum 6.5% daripada gaji bulanan pekerja
b) Gaji bulanan melebihi RM5,000 (AS$1,563)
Minimum 6% daripada gaji bulanan pekerja
Pekerja Minimum 5.5% daripada gaji bulanan pekerja
[Jadual Ketiga (Bahagian C) Akta KWSP 1991]

Semua pekerja asing dan ekspatriat serta majikan mereka dikecualikan daripada caruman wajib. Walau bagaimanapun, mereka boleh mencarum dan kadar yang terpakai adalah seperti yang berikut:

Kumpulan Umur 60 Tahun dan Ke bawah
Majikan RM5.00 (AS$1.56) sebulan bagi setiap pekerja
Pekerja 11% daripada gaji bulanan pekerja
[Jadual Ketiga (Bahagian B) Akta KWSP 1991]

Kumpulan Umur 60-75 Tahun
Majikan RM5.00 (AS$1.56) sebulan bagi setiap pekerja
Pekerja 5.5% daripada gaji bulanan pekerja
[Jadual Ketiga (Bahagian D) Akta KWSP 1991]

Sumber: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja - www.kwsp.gov.my

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) telah ditubuhkan pada tahun 1971 di bawah Kementerian Sumber Manusia untuk melaksana dan mentadbir skim keselamatan sosial di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969, iaitu Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Ilat.

Semua warganegara Malaysia yang layak dan pekerja pemastautin tetap adalah wajib untuk mendaftar.

Kelayakan Pekerja:

  i. Gaji bulanan sebanyak RM3,000 (US $ 937,50) atau kurang
Pekerja yang menerima gaji bulanan sebanyak RM3,000 (US $ 937,50) atau kurang diperlukan untuk mendaftar dan menyumbang.
  ii. 'Once- Dalam Always-In' Prinsip
Pekerja yang telah menyumbang dan yang bergaji bulanan melebihi RM3,000 (US $ 937,50) diperlukan untuk terus menyumbang.
  iii. Gaji bulanan melebihi RM 3,000 (US $ 937,50)
pekerja baru dengan gaji bulanan lebih daripada RM 3000 boleh dilindungi atas persetujuan bersama antara majikan dan pekerja.

Orang yang dikecualikan daripada Akta Keselamatan Sosial 1969 liputan Pekerja semula seperti berikut:


• Pekerja Persekutuan dan Kerajaan Negeri kecuali yang bekerja di bawah status sementara atau kontrak
• Orang gaji domestik
• Bekerja sendiri
• Pasangan pemilik tunggal atau rakan kongsi
• Pekerja asing (yang dilindungi di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952)

Skim Bencana Pekerjaan yang menyediakan perlindungan kepada pekerja terhadap kemalangan atau penyakit khidmat yang terbit daripada atau dalam perjalanan pekerjaannya. Perlindungan di bawah skim ini merangkumi untuk kemalangan industri, kemalangan berulang-alik dan penyakit pekerjaan. Manfaat di bawah skim ini ialah:

• Manfaat perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, elaun layanan sentiasa, kemudahan bagi fizikal / vokasional pemulihan, faedah orang tanggungan, faedah pengurusan mayat dan faedah pendidikan.

Skim Ilat menyediakan perkhidmatan 24 jam perlindungan kepada pekerja yang mengalami keilatan atau kematian akibat sebarang sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Manfaat di bawah skim ini ialah:

• Pencen ilat, bantuan ilat, elaun layanan sentiasa, kemudahan bagi pemulihan fizikal / vokasional & dialisis, pencen penakat, faedah pengurusan mayat dan faedah pendidikan.

Sumber: Pertubuhan Keselamatan Sosial(PERKESO) - www.perkeso.gov.my

Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)

Tertakluk kepada Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB), 2001, Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) adalah sebuah organisasi yang dinamik, pemangkin pembangunan tenaga kerja yang cekap, untuk menyokong visi untuk menjadi sebuah ekonomi berpendapatan tinggi.

HRDF terus komited untuk mengenal pasti sumber-sumber yang berpotensi tinggi di negara ini dan diiktiraf kemahiran mereka, memperkenalkan latihan kemahiran dan program peningkatan kemahiran untuk peluang kemajuan kerjaya lebih baik. Selain itu, HRDF juga menggalakkan majikan yang dilindungi di bawah Akta PSMB untuk melatih semula dan meningkatkan kemahiran pekerja apperentices dan Pelatih mereka selaras dengan hakikat berkembang landskap perniagaan dan aspirasi syarikat masing-masing.

Sejak penubuhannya, HRDF telah berkembang dalam peranannya daripada menguruskan dana yang besar untuk menjadi satu pusat sehenti untuk penyelesaian HRD dengan jisim kritikal PKS Malaysia. Sebagai penjaga dan institusi authoritive kedudukan yang baik untuk menawarkan penyelesaian yang mantap dan berhemah, HRDF terus terlibat dengan pelbagai pihak berkepentingan industri untuk terus menemui semula peranannya serta peluang untuk membina sumber modal insan negara.

Dengan 63 subsektor di bawah Akta PSMB 2001, HRDF telah mengambil alih tanggungjawab yang lebih besar untuk mendekati mendekati korporat, mendidik dan memberi motivasi untuk mendapatkan manfaat dan nilai program dan inisiatif HRDF.

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web kami - www.hrdf.com.my atau hubungi 1800-88-4800

SEKTOR DILINDUNGI DI BAWAH AKTA PSMB, 2001:

Akta tahun 2015, terdapat 3 sektor dilindungi di bawah Akta PSMB, 2001:

Sektor Pembuatan

No.

Keperluan Majikan

Modal Berbayar

(RM Juta)

Pembayaran Levi
(Wajib / Pilihan)

1.

Majikan yang mempunyai 50 Pekerja Malaysia & ke atas

-

Mandatori (1.0 %)

2. Majikan yang mempunyai 10-49 Pekerja Malaysia
2.5 di atas

Mandatori (1.0%)

3. Majikan yang mempunyai 10-49 Pekerja Malaysia
dibawah 2.5

Pilihan (0.5%)

Sektor Perkhidmatan

No.

Keperluan Majikan

Modal Berbayar

(RM Juta)

Pembayaran Levi
(Wajib / Pilihan)

1.

Majikan yang mempunyai 10 Pekerja Malaysia & ke atas

-

Mandatori (1.0 %)

2.

Majikan yang mempunyai 30 Pekerja & ke atas Malaysia (Untuk F & B Majikan)

-

Mandatori (1.0%)

3.

Majikan yang mempunyai 50 Pekerja & ke atas (Untuk Hypermarket; Supermarket & Departmental Store) Malaysia

-

Mandatori (1.0%)

Sektor Perlombongan dan Kuari

No.

Keperluan Majikan

Modal Berbayar

(RM Juta)

Pembayaran Levi
(Wajib / Pilihan)

1.

Majikan yang mempunyai 50 Pekerja Malaysia & ke atas

-

Mandatori (1.0 %)

2.

Majikan yang mempunyai 10-49 Pekerja Malaysia

2.5 diatas

Mandatori (1.0%)

3.

Majikan yang mempunyai 10-49 Pekerja Malaysia

dibawah 2.5

Pilihan (0.5%)

Sumber: Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) - www.hrdf.com.my

3 Penggajian Ekspatriat

Pas penggajian akan dikeluarkan kepada ekspatriat bagi membolehkan mereka tinggal dan bekerja secara sah di Malaysia. Terdapat dua jenis pas yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen tertakluk kepada tempoh kontrak pekerjaan dan gaji bulanan yang diterima oleh ekspatriat.

Pas penggajian
Jenis Pas Bayaran Fi
A. Pas Penggajian (PG)
Pas ini dikeluarkan untuk jawatan penting dan jawatan bertempoh tertakluk kepada syarat berikut:
* Tempoh minimum kontrak pekerjaan ialah dua (2) tahun dan mati setem
* Gaji tidak kurang daripada RM5,000 (AS$1,563).
i. Pas Penggajian:
* Jawatan penting: RM300 (AS$94)
* Jawatan bertempoh : RM200 (AS$63)
ii. Fi pemprosesan – RM125.00 (AS$39).
Visa perjalanan RM500.00 (AS$156) bagi setiap jawatan/permohonan (tertakluk kepada keperluan visa masuk menurut setiap negara asal)
iii. Tiada levi
B. Pas Lawatan [VP(TE)] - PLKS
Pas Lawatan (Penggajian Sementara) dikeluarkan hanya untuk pembantu rumah sementara
i. Levi: RM410 (AS$128).
ii. Fi Pemprosesan : RM125.00 (AS$39).
iii. Visa perjalanan (jika berkenaan): RM500 (AS$156).(termasuk Visa berdasarkan negara asal) – (jika berkenaan)


Sumber: Jabatan Imigresen, Malaysia - www.imi.gov.my

4 Gaji Pegawai Eksekutif dalam Sektor Perkilangan
Gaji Pegawai Eksekutif dalam Sektor Perkilangan

Dalam sektor perkilangan, gaji pokok bulanan purata bagi eksekutif bermula daripada RM3,771 (AS$1,178) (Eksekutif) kepada RM14,659 (AS$4581) (Pengurus Kanan) dan RM28,496 (AS$7,655) (Pengurusan Tertinggi). Jadual berikut menunjukkan gaji bulanan purata minimum dan maksimum bagi jawatan eksekutif yang terpilih.

Jawatan Eksekutif RM USD
Min Maks Min Maks
Pengurus Besar 15,191 24,502 4,747 7,657
Pengurus Besar – Jualan & Pemasaran / Pembangunan Perniagaan 13,561 21,959 4,238 6,862
Pengurus Kanan Pengeluaran/Perkilangan 11,009 20,197 3,440 6,312
Pengawal / Pengarah Kewangan 16,295 29,499 5,092 9,218
Pengurus Kewangan/Akaun 6,568 12,234 2,053 3,823
Eksekutif Kewangan/Akaun 2,594 5,055 810 1,580
Setiausaha Syarikat 5,711 10,175 1,784 3,180
Pengurus Pentadbiran/Sumber Manusia/Kewangan 6,881 12,608 2,150 3,940
Pengurus Sumber Manusia 6,581 13,165 2,057 4,114
Pengurus Latihan 5,430 11,731 1,697 3,666
Pengurus Jaminan Mutu 6,294 12,473 1,967 3,898
Pengurus Pembangunan Perniagaan 7,541 14,394 2,357 4,498
Pengurus Lojistik 6,230 11,133 1,947 3,480
Pengurus Teknikal 6,111 12,963 1,910 4,051
Pengurus Pemasaran 6,051 13,964 1,891 4,364
Pengurus Operasi 6,617 13,008 2,068 4,065
Jurutera Mekanikal 3,266 6,660 1,021 2,081
Jurutera Elektrik/Elektronik 3,231 6,640 1,009 2,075
Jurutera Eksekutif IT / Sistem Sokongan 2,450 5,578 765 1,743
Eksekutif IT 2,728 5,022 853 1,569
Eksekutif Pemasaran 2,689 5,480 840 1,713
Eksekutif Jaminan Mutu 2,757 4,879 862 1,525
Setiausaha Eksekutif / Pembantu Peribadi 3,257 6,390 1,018 1,997

Sumber: Kajian Gaji Eksekutif 2015 oleh MEF - www.mef.org.my

Gaji Pekerja Bukan Eksekutif dalam Sektor Perkilangan

Analisis ke atas gaji bukan eksekutif dalam sektor perkilangan menunjukkan bahawa gaji asas bulanan purata adalah dari RM1,216 (AS$352) (pekerja bukan mahir) hingga RM1,717 (AS$563) (pekerja separuh mahir) hingga RM2,352 (AS$735) (pekerja mahir/tukang mahir). Jadual berikut menunjukkan gaji bulanan minimum dan maksimum purata bagi jawatan-jawatan bukan eksekutif terpilih dalam sektor pengilangan.


Jawatan Bukan Eksekutif RM USD
Min Maks Min Maks
Setiausaha 1,644 4,242 514 1,326
Kerani Akaun 1,331 2,633 416 823
Kerani Am 1,109 2,746 347 858
Penyambut Tetamu/Operator Telefon 1,152 2,324 360 726
Penyelia IT 2,119 4,078 662 1,274
Pembantu IT 2,123 4,222 663 1,319
Penjaga Jentera (Tekanan Sederhana) 2,182 3,487 682 1,090
Penyelia Pengeluaran 2,119 3,865 662 1,208
Jurumesin 1,228 2,711 384 847
Ketua Laluan 1,273 2,554 398 798
Juruteknik Servis 1,255 3,000 392 938
Juruteknik Am 1,377 3,041 430 950
Juruelektrik 1,464 2,728 458 853
Pendawai/ Pengimpal 1,557 2,928 487 915
Operator (Separuh Mahir) 976 2,192 305 685
Operator (Tidak Mahir) 918 1,679 287 525
Penjaga Stor /Gudang 1,415 2,745 442 858
Penyelia Kualiti & Mutu 2,355 4,048 736 1,265
Pemandu Lori/Trak/Van 1,336 2,608 418 815
Pengawal Keselamatan 975 2,025 305 633

Sumber : Kajian Gaji Bukan Eksekutif 2015 oleh MEF www.mef.org.my

Sebelumnya

Percukaian

Memulakan Perniagaan

Seterusnya

Utiliti

Kos Pengangkutan

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Khamis 6 Ogos 2020