Logo

Teknologi Bersih dan Pengurusan Alam Sekitar

Kini terdapat trend yang meningkat di Malaysia untuk mengaplikasikan teknologi hijau dan cekap bagi penjanaan tenaga yang lebih mampan untuk masa hadapan serta mewujudkan persekitaran yang lebih bersih.

Tenaga Boleh Diperbaharui

Kerajaan Malaysia bermatlamat untuk meningkatkan penjanaan tenaga boleh diperbaharui sebagai sebahagian daripada campuran bekalan tenaga pada masa hadapan. Menurut Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA), sasaran penjaan tenaga boleh diperbaharui perlu mencapai 2080 MW atau 11% pada tahun 2020. Sistem Feed-in-Tariff (FiT) telah diperkenalkan sebagai salah satu daripada langkah untuk mencapai matlamat ini dimana pengeluar diberi kadar premium yang menarik untuk menjana tenaga boleh diperbaharui sama ada daripada sumber solar, biomas/ biogas atau hidro mini.

Bagi tempoh Januari-Disember 2015, sejumlah 128 projek dalam tenaga boleh diperbaharui dengan jumlah pelaburan sebanyak RM1.37 bilion telah diluluskan insentif, yang mana RM1.35 bilion adalah daripada sumber domestik (98.3%) dan RM23.3 juta adalah daripada asing (1.7%). Projek-projek ini dijangka mewujudkan 918 peluang pekerjaan dalam sub-sektor ini. Sebagai perbandingan, pada 2014 sejumlah 70 projek dalam tenaga boleh diperbaharui telah diluluskan insentif dengan jumlah pelaburan sebanyak RM1.22 bilion.

Bagi projek-projek tenaga boleh diperbaharui yang telah diluluskan insentif pada tahun 2015, 84 projek (RM489.7 juta) akan menjana tenaga dari kuasa solar, 33 projek (RM461.7 juta) daripada biogas, 4 projek (RM331.1 juta) daripada mini hidro dan 7 projek (RM94.3 juta) daripada biomass sebagai sumber penjanaan tenaga.

Kecekapan Tenaga

Kesan daripada peningkatan harga tenaga dan dasar Kerajaan untuk beralih daripada pemberian subsidi bahan api (tenaga), kini wujud keperluan untuk melaksanakan aktiviti kecekapan tenaga bagi menjimatkan penggunaan dan perbelanjaan bahan api. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa pendekatan seperti insentif cukai untuk menggalakkan penggunaan sistem kecekapan tenaga dan teknologi , dan pengecualian duti import keatas mesin dan peralatan yang layak. Dengan menggalakkan aktiviti penjimatan tenaga, ianya membuka peluang kepada syarikat-syarikat penyedia perkhidmatan tenaga (energy services companies - ESCO) untuk menikmati insentif ini dengan menyediakan perkhidmatan tersebut kepada pelanggan.

Bagi tempoh Januari-Disember 2015, sejumlah 31 projek dalam kecekapan tenaga dengan jumlah pelaburan sebanyak RM406.5 juta telah diluluskan insentif. Pelaburan ini terutamanya daripada sumber dalam negeri berjumlah RM324.7 juta (80%) sementara RM81.8 juta (20%) adalah dari sumber asing. Pelaburan ini dijangka menyediakan 183 peluang pekerjaan dalam sub-sektor ini. Sebagai perbandingan, pada tahun 2014 sebanyak 7 projek dalam kecekapan tenaga telah diluluskan insentif dengan jumlah pelaburan sebanyak RM59 juta. Usaha untuk mempromosi sektor ini perlu dipergiatkan untuk membolehkan pemain industri memahami dan menyedari keperluan untuk menerima pakai amalan kecekapan tenaga untuk kekal berdaya saing dalam perniagaan.

Lima projek Perkhidmatannya Syarikat Tenaga (ESCOs) telah diluluskan insentif yang berjumlah RM262.4 juta dan 26 projek telah disumbangkan terutamanya oleh pelbagai sub-sektor perkilangan, sub-sektor perdagangan dan hospitaliti dengan jumlah pelaburan sebanyak RM144.1 juta.

Insentif Teknologi Hijau

Bajet 2014 telah memperuntukkan galakan elaun cukai pelaburan untuk perolehan aset-aset berteknologi hijau dan pengecualian cukai pendapatan untuk penggunaan perkhidmatan dan system berteknologi hijau bertujuan untuk memperkukohkan lagi pembangunan teknologi hijau.

Permohonan untuk insentif perlu dikemukakan kepada MIDA untuk projek dan perkhidmatan berteknologi hijau, dan kepada Malaysian Green Technology Corporation (MGTC) untuk perolehan aset-aset berteknologi hijau yang tersenarai didalam Direktori MyHijau, selewat-lewatnya hingga 31 Disember 2020. Projek-projek yang layak mendapatkan insentif ini adalah tenaga yang boleh diperbaharui, kecekapan tenaga, pengurusan sisa bersepadu dan hijau pusat bangunan / data. Di samping itu, aktiviti-aktiviti perkhidmatan yang layak termasuklah integrasi sistem tenaga boleh diperbaharui; perkhidmatan tenaga; perkhidmatan yang berkaitan dengan bangunan hijau / pusat data, pensijilan hijau produk, peralatan dan bangunan; dan bandar hijau. 

Seterusnya

Perkhidmatan Pendidikan dan Latihan Industri

Penjagaan Kesihatan

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 20 Mei 2020